Michal Weisz

Doctoral thesis

Měření a numerické modelování hluku a vibrací železničního kola

Measurement and Numerical Modeling of Railway Wheel Noise and Vibration
Abstract:
Předložená disertační práce se zabývá rozsáhlým výzkumem dynamických vlastností železničního kola. V práci je popsána řada experimentů vedoucích ke zjištění modálních a akustických vlastností železničního kola a jeho chování při buzení harmonickým signálem. Nedílnou součástí práce bylo i sestavení matematického modelu železničního kola a aplikace celé řady výpočtových úloh na tento model. Při rozsáhlé …more
Abstract:
The presented PhD. project deals with an extensive study of the dynamic properties of railway wheel. The paper describes a series of experiments that led to the detection of modal and acoustic properties of railway wheel and its behavior during a harmonic signal excitation. The compilation of a mathematical model of the railway wheel and the application of a number of computational tasks on this model …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2014
  • Supervisor: Petr Horyl
  • Reader: Peter Zvolenský, Vladimír Dekýš, Jan Ondrouch

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava