Theses 

Proměny tradiční lidové kultury v souvislostech snah o její ochranu a revitalizaci (na příkladu lidového oděvu a tance na Valašsku) (teze disertační práce) – Mgr. Eva Kuminková, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Eva Kuminková, Ph.D.

Advanced ('rigorózní') thesis

Proměny tradiční lidové kultury v souvislostech snah o její ochranu a revitalizaci (na příkladu lidového oděvu a tance na Valašsku) (teze disertační práce)

Transformations of Folk Culture in the Context of its Protection and Revitalization (with Folk Dress and Folk Dance in Wallachia as Case Studies) (PhD Thesis Proposal)

Abstract: Tradiční lidová kultura je živý organismus, který se neustále vyvíjí, ať už progresivně nebo regresivně. Ztratí-li její jednotlivé prvky svou funkci ve společnosti, přestávají mít pro každodenní život člověka smysl, přemění se nebo zanikají. Evropu devatenáctého století charakterizovala řada změn – ekonomických, politických, sociálních a kulturních. Disertační práce se zabývá procesy, které umožnily tradiční lidové kultuře překonat tyto změny a přeformovat se do své současné podoby. Tyto procesy proměny jsou zkoumány v kontextu národních hnutí a revitalizace tradiční lidové kultury v Evropě a jsou demonstrovány na dvou konkrétních příkladech – na příkladu lidového oděvu a tance na Valašsku. Existuje pět základních principů, které jsou univerzálně platné ve vztahu ke snahám o ochranu, revitalizaci nebo nové vytvoření jakékoliv etnokulturní tradice. Ty zahrnují osobnost, příležitost, instituci, nositele a identitu. Ukázalo se, že tyto principy platí napříč etnokulturními tradicemi Evropy. Zájem o ochranu a revitalizaci tradiční lidové kultury má svůj původ v období romantismu, který ji vyzdvihoval jako nezkaženou a ryzí podstatu ducha národa. V době politické nestability národy otevřeně budovaly svoji identitu na těchto hodnotách a jejich prostřednictvím definovaly samy sebe ve vztahu k okolí. Ve 20. století se tradiční lidová kultura stala velmi silným identifikačním nástrojem pro jednotlivce, kteří se snaží najít své místo v rychle se měnící globalizované a multikulturní společnosti, jež má tendenci smazávat kulturní rozdíly mezi skupinami a národy. Pocit sounáležitosti s vlastní skupinou, touha nést dál odkaz předků a potřeba ukotvovat se skrze vlastní identitu jsou důvody, proč tradiční lidová kultura přežívá a rozvíjí se.

Abstract: Folk culture is a living organism which permanently develops, either progressively or regressively. When its elements lose their function in the society, they either transform or die. Europe in the nineteenth century was characterized by many changes – economic, political, social and cultural. The thesis deals with the processes which enabled folk culture to survive all these changes and transform to its current forms and expressions. The processes are studied in the context of national movements and revitalization of folk culture in Europe and demonstrated on two particular examples – folk dress and folk dance in the region of Wallachia. Five universal principles which are valid in relation to any attempt to protect, revitalize, recreate or create any ethno-cultural tradition include personality, occasion, institution, bearer and identity. All these principles proved to be valid across ethno-cultural traditions in Europe. The origin of interest, protection and revitalization of folk culture can be seen in the period of romanticism which looked up to folk culture as a source of unspoiled, pure and genuine spirit of the nation. In the period of political instability, nations openly built their identity on these values and used them to define themselves in relation to others. Since the 20th century, folk culture has become a very strong identification factor for individuals who are searching for their place in the globalising multicultural society which tends to wipe away cultural differences between groups and nations. The sense of belonging to one’s group, the desire to carry on the values and traditions of their ancestors and the need to be deeply rooted in one’s identity are the reasons why folk culture is still surviving and developing and new traditions are created.

Keywords: tradiční lidová kultura, lidový oděv, lidový tanec, odzemek, Valašsko, Rožnov pod Radoštěm, proměna tradice, revitalizace folk culture, folk costume, folk dance, odzemek dance, Wallachia, Rožnov pod Radhoštěm, transformation of tradition, revitalization

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2018

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 06:48, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz