Martina JECHOVÁ

Bachelor's thesis

Výzkum příčin odebírání dětí z rodinného prostředí a umisťování do dětských domovů

Research on causes of taking children out from their families and placing them into the children´s homes.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá výzkumem příčin, proč jsou děti odebírány z biologických rodin a umisťovány do dětského domova. Teoretická část je zaměřená na definice základních pojmů souvisejících s umisťováním dětí do dětských domovů: náhradní výchovná péče, ústavní výchova a její fungování v zařízeních jako je diagnostický ústav, výchovný ústav, dětský domov, dětský domov se školou, rodina, poruchy …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with research of the causes why children are removed from their biological families and placed in a children's home. The theoretical part is focused on the definition of key terms associated with placing children in children's homes: substitute care, residential care and its functioning in devices such as diagnostic institute, educational institution, children's home, children …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2014
  • Supervisor: prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JECHOVÁ, Martina. Výzkum příčin odebírání dětí z rodinného prostředí a umisťování do dětských domovů. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta