Bc. Ivana Starečková

Master's thesis

Zkušenosti žáků městských a venkovských základních škol s primární prevencí užívání návykových látek

Experience of pupils from urban and rural primary schools with the primary prevention of using addictive substances
Anotácia:
Předmětem této diplomové práce je primární prevence užívání návykových látek na druhém stupni základních škol z pohledu jejich žáků. V teoretické části práce je nejprve charakterizováno vývojové období pubescence, dále užívání návykových látek jako jedna z forem rizikového chování a nakonec jsou zde popsány jednotlivé možnosti řešení tohoto jevu, zejména primární prevence. Empirická část obsahuje kvantitativní …viac
Abstract:
Main issue of master thesis is primary prevention of using addictive substances at the second grade of a primary school from the perspective of students. In the theoretical part I characterize a developmental period of pubescence, using an addictive substances as a form of the risk behavior and I define a possible solutions especially the primary prevention. The practical part contains a quantitative …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2015
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Štrausová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta