Theses 

Sociální adaptace zaměstnance odcházejícího ze zaměstnání ve zkušební době – Bc. Lucie Honsigová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lucie Honsigová, DiS.

Diplomová práce

Sociální adaptace zaměstnance odcházejícího ze zaměstnání ve zkušební době

Social Adaptation of Employee Leaving Job During the Trial Period

Anotace: Diplomová práce se zabývá sociální adaptací zaměstnance odcházejícího ze zaměstnání ve zkušební době. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části se nejprve zaměřuji na problematiku nastupujícího zaměstnance do nového pracovního prostředí. Dále se obecně zabývám adaptačním procesem. Navazující kapitolou je proces pracovní adaptace, která je neodmyslitelně spjata se seznámením nového pracovníka s jeho pracovní rolí, povinnostmi a normami organizace. Na pracovní adaptaci jsem navázala adaptací na kulturu firmy. Stěžejní kapitolou práce je samotná sociální adaptace, která blíže přibližuje významnost vztahů a jejich specifika. Teoretickou část jsem zakončila kapitolou selhání adaptačního procesu. Empirická část si klade za cíl za využití kvalitativní metodologie popsat a analyzovat proces sociální adaptace u vybraných jedinců na pracovišti. Konkrétněji se zaměřuji na nově příchozího zaměstnance do organizace a zajímá mě, jak probíhala jeho adaptace na pracovní kolektiv a jakým způsobem se proměňovaly jeho vztahy na pracovišti během zkušební doby. Zajímá mě také, jak se proměňovaly jeho vztahy ke spolupracovníkům a k vedení v čase.

Abstract: This thesis deals with the idea of social adaptation of employee leaving job during the trial period. The thesis is divided into the theoretical and empirical part. At first in the theoretical part of thesis I focus on employees starting in new working environment. Next part is focused on adaptation process in general. Next chapter is about process of working adaptation that is tightly connected to introducing the employee to his job role, responsibilities and organization standards. After working adaptation I continued to adaptation to company's culture. Main chapter of the thesis is the social adaptation itself that closely looks at importance of relations and their specifics. I ended the theoretical part with chapter failure of selected individuals at the workplace. I am specifically focusing on new employees coming to the organization and I am interested in the process of his adaptation into the workgroup and how his relations on the workplace evolved during the probation period. I'm also interested in how his relations with the colleagues and the supervisors changed in time.

Klíčová slova: sociální adaptace, adaptace na kulturu firmy, pracovní adaptace, adaptační proces, zkušební doba, selhání adaptačního procesu, fluktuace zaměstnanců, adaptace na pracovní skupinu, adaptace na pracovní tým, vztahy na pracovišti, social adaptation, company´s culture, adaptation process, trial period, adaptation to the working group, adaptation to the working team, workplace relations

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 16:08, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz