Jan Vlk

Diplomová práce

3D vizualizace uranového dolu Rožná

3D visualization of the uranium mine Rožna
Anotace:
Hlavním cílem této práce je vytvoření 3D vizualizace uranového dolu Rožná I. Podkladem pro zpracování jsou měřické data za celou historii dolu. V rámci tvorby této práce byly zahrnuty přírodní a báňsko-technické podmínky ložiska Rožná. V práci je popsán postup tvorby vizualizace po jednotlivých krocích. Pro grafické zpracování byl použit program MicroStation PowerDraft V8i. V závěru jsou navrhnuty …více
Abstract:
The main objective of this work is to create a 3D visualization of the uranium mine Rožná I. The basis for processing are the surveying data from the entire history of the mine. As part of this work were included natural and mining-technical conditions of Rožná. The paper describes the procedure for visualization of the individual steps. For graphic design was used the MicroStation PowerDraft V8i program …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2012
  • Vedoucí: Pavel Zapletal
  • Oponent: Jiří Palát

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava