Bc. Katarína Rakuščinec

Bakalářská práce

Marketingový komunikační mix vybraného podniku - produktu

The Marketing Communication Mix of The Selected Enterprise - Product
Abstract:
This Bachelor thesis is a project of marketing communication – a marketing startup of the selected company, in this case the wedding agency, Salon Marina. This thesis focuses on the marketing and marketing communication mix of the company and compares its theoretical basis with its practical use. The basic theoretical basis is stated in general part of this thesis. The application part is focused on …více
Abstract:
Táto bakalárska práca je projektom marketingovej komunikácie - start up marketingu vybraného podniku, v tomto prípade svadobnej agentúry, Salónu Marína. Práca sa zameriava na marketingový a marketingový komunikačný mix podniku, porovnáva teoretické východiská s ich praktickým využitím. Základné teoretické východiská uvádzame v obecnej časti práce. Aplikačná časť je zameraná na vlastný projekt, špecifikuje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní