Theses 

Rizikové chování dětí v mateřské škole (případová studie) – Bc. Simona Tomšejová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Simona Tomšejová

Master's thesis

Rizikové chování dětí v mateřské škole (případová studie)

Risky behavior of children in kindergarten (case study)

Anotácia: Diplomová práce je případovou studií a zabývá se rizikovým chováním dětí v mateřské škole. Cílem práce je poznat a popsat, jak mateřská škola přistupuje k rizikovému chování dětí. Práce je tradičně členěna na dvě části. V teoretické části popisuji vývoj předškolního dítěte a především pak rizikové chování, jeho druhy, prevenci a zvládání tohoto chování. Empirická část se skládá z metodologické části a výsledků výzkumného šetření.

Abstract: This thesis is a case study and deals with the risk behaviour of children in kindergarten. The aim of the thesis is to identify and describe how a kindergarten approaches the risk behaviour of children. The work is divided into two parts. In the theoretical part, I describe the development of pre-school child and specially risk behaviour, its types, prevention and management of this behaviour. The empirical part consists of the methodological part and the results of the research survey.

Kľúčové slová: Vývoj dítěte, rizikové chování, mateřská škola, primární prevence, metody zvládání, školní klima, učitelka v mateřské škole, Child development, risk behaviour, kindergarten, primary prevention, behaviour management, school climate, teacher in a kindergarten

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedúci: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 7. 2019 04:59, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz