Bc. Michal Bock

Master's thesis

Řízení nákladů jako nástroj řízení podnikových procesů

Cost management as a tool for business process management
Abstract:
Předmětem mé diplomové práce je zmapovat podnikové procesy ve společnosti a náklady, které vytvářejí tyto procesy. V teoretické části své diplomové práce se zabývám objasněním základních pojmů, jako jsou podnikové procesy, restrukturalizace, taktéž definuji náklady jak z hlediska všeobecného, tak i konkrétního. V praktické části své diplomové práci se věnuji aplikace konkrétních metod řízení nákladů …more
Abstract:
The subject of my thesis was to map the business processes in the company and the costs that make up these processes. In the theoretical part of the thesis deals with the explanation of basic concepts, such as business processes, restructuring, also define costs in terms of both the general and the specific. In the practical part of my thesis I have examined the application of specific methods of cost …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Reader: Ing. Ivana Turková, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní