Theses 

Company Business Plan – Michal Turčan

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hospitality Management

Michal Turčan

Bakalářská práce

Company Business Plan

Company Business Plan

Anotace: S odvahou a víziou začať nový podnik prichádza riziko, že sa to nemusí vyplatiť najmä ak podnikateľ nemá potrebné skúsenosti. K tomuto účelu sa používa podnikateľský plán. Tento dokument je pripravený pre predvídanie budúcich udalostí napríklad finančnej realizovateľnosti majiteľovho podnikateľského nápadu. To mu / jej môže pomôcť byť pripravený a očakávať prekážky ktorými sa bude potrebné sa zaoberať. Podnikateľský plán môže byť tiež použitý na presviedčanie investorov alebo bánk, že je to presne tá firma, do ktorej stojí zato investovať. Cieľom tejto štúdie je definovať, čo robí biznis plán vyhovujúci, pomenovať a popísať jeho hlavné časti a pomocou týchto informácií napísať vzorový plán. Pre vzorový plán bola vytvorená fiktívna talianska reštaurácia v Prievidzi na Slovensku a bola nazvaná La Dolce Vita. Hlavný dôraz bol kladený na finančnú časť podnikateľského plánu. Aby bolo dokázané, či by táto reštaurácia bola zisková v reálnom svete, boli vytvorené tri možnosti financovania. Záver tejto štúdie je, že prenájom funkčnej reštaurácie s drobnými úpravami je najschodnejšia a pravdepodobne najvýnosnejšia možnosť.

Abstract: With courage and vision to start new business comes risk of not paying off especially if it is inexperienced entrepreneur. For this purpose is used business plan. This document is prepared for forecasting future events for instance financial feasibility of owner´s business idea. It can help him/her to be prepared and expect barriers which will needed to be addressed. Business plan can also be used for convincing investors or banks that it is exactly this business which is worth investing it. Aim of this study is to define what makes business plan convenient, name and describe its main parts and by using this knowledge write sample plan. For sample plan was created fictional Italian restaurant in Prievidza, Slovakia called La Dolce Vita. The major emphasis was put to the financial part of business plan. To prove if this restaurant would be profitable in real world there have been created three possibilities of financing. Conclusion of this study is that renting of functional restaurant with minor adjustments done is most likely feasible and probably the most profitable option.

Keywords: business plan, financial plan, financial documents, restaurant, restaurant business, marketing, podnikateľský plán, finančný plán, finančné dokumenty, reštaurácia, reštauračný biznis

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Stanislava Belešová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 03:26, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz