Radek Simkanič

Master's thesis

Deep Learning v analýze obrazu

Deep Learning in Image Analysis
Abstract:
Tématem této diplomové práce je deep learning v analýze obrazu. V práci jsou popisovány principy a některé typy (umělých) neuronových sítí, následuje praktické seznámení s nimi a~jejich možné využití v praxi pro detekci objektů v obraze. Experimentovalo se s konvolučními neuronovými sítěmi na detekci volných a zaplněných parkovacích míst na parkovišti. Využil se k tomu objektově-orientovaný skriptovací …more
Abstract:
Theme of this master's thesis is deep learning in image analysis. The thesis describes principles of (artificial) neural networks and describes several types of neural networks followed by familiarization and practical use for detection of objects in image. Convolution neural networks are chosen to demonstrate detection of free and occupied parking places. This work is based on object-oriented and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: Jan Gaura
  • Reader: Tomáš Fabián

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika