Lukáš Poživil

Diplomová práce

Historie a problematika důlní činnosti na Mostecku a její vliv na životní prostředí

History and Issues of Mining Activities in the Region of Most - Environmental Implications
Anotace:
Předmětem diplomové práce je popsání vlivu důlní činnosti v mostecké hnědouhelné pánvi, s ohledem především na životní prostředí,od jejích počátků, přes současnost a s výhledem do budoucna. V hlavní části je stručně popsána historie a současnost dobývaní uhlí v okrese Most, problematika dobývání uhlí spojená hlavně s povrchovou těžbou, její vliv na okolní krajinu, ovzduší, ale také na obce, jež musely …více
Abstract:
The aim of this thesis is to describe impact of mining activities in the Most lignite basin, mainly with respect to environment, since its beginning, through the present days with the future prospects. The main part briefly describes the history and the present of coal mining in the Most region, the issue of coal mining connected mainly with the opencast mining, its impact on the surrounding landscape …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2012
  • Vedoucí: Miroslav Seidl
  • Oponent: Ivan Dlouhý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava