Theses 

Zaměření skutečného stavu liniové stavby Prostřední Suchá – Jan Procházka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jan Procházka

Bakalářská práce

Zaměření skutečného stavu liniové stavby Prostřední Suchá

The Measurement of the Actual Situation of Liner Construction in Prostřední Suchá

Anotace: V předložené bakalářské práci jsou zpracovány veškeré požadované údaje související s periodickým měřením pohybů liniové stavby na povrchu včetně příloh, které obsahují výsledky naměřených hodnot, místopisy bodů výškového bodového pole a 10 příčných profilů procházejících kolmo na liniovou pozorovací stanici. Dále práce obsahuje popis nivelačních pomůcek, přístrojů a nivelačních chyb. Jsou zde uvedeny také metody nivelačních měření s častým odkazem na přesnou nivelaci z důvodu jejího použití při vlastním měření. Tato měření, která byla provedena ve třech různých ročních obdobích, vykazují požadovanou přesnost, kdy se sledovala deformace liniové stavby na povrchu v oblasti, jejíž okolí bylo dříve zasaženo důlní činností. Výsledky všech měření byly vzájemně porovnány.

Abstract: In my thesis there are processed all required datas witch are connected with periodical measuring of moving of the line building on the Earth surfare including supplements with measured datas, datas about all points of the levelling network and ten transverse profiles, witch are perpendicular to line observation station. Then my thesis includes describe of levelling instruments and mistakes. There are presented methods of levelling measuring too with frequent reference to precise levelling in reason of its using during my own measuring. These measurings, witch were performed in three differents seasons of the year, show demanded accuracy, when the deformation of the line building on the Earth surface was followed in the region, which was hit by mining activity. The result of all measurings were compared mutually.

Keywords: nivelace, měření, liniová pozorovací stanice, příčné profily, levelling, measuring, line observation station, transverse profile

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Eva Jiránková
  • Oponent: Michaela Klečková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz