Bc. Kateřina Šedová

Master's thesis

Měření výkonnosti pomocí ukazatelů vycházejících z výkazu zisku a ztráty a z přehledu o peněžních tocích

Performance measurement based on net income indicators and cash flow indicators
Abstract:
Předmětem diplomové práce ”Měření výkonnosti pomocí ukazatelů z výkazu zisku a ztráty a z přehledu o peněžních tocích” je teoreticky popsat, porovnat a zhodnotit vybrané ukazatele měření výkonnosti vytvořené na základě výsledku hospodaření a na základě peněžních toků, zjištěné poznatky aplikovat na měření výkonnostních ukazatelů v konkrétní společnosti, výsledky zhodnotit a doporučit vhodný ukazatel …more
Abstract:
The goal of submitted thesis: ”The performance measurement by indicators from the profit and loss account and cash flow indicators” is to theoretically describe, compare and evaluate selected indicators generated by profit and cash flow, the conclusions to applicate to performance measurement in the particular company, the results to evaluate and to recommend appropriate performance indicator to remuneration …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Finance and Accounting / Finance