Ivo Havránek

Disertační práce

Ekotoxicita bioodpadů.

Ecotoxicity of biowastes.
Anotace:
Tato práce je zaměřena na sledování koncentrace organických polutantů jako jsou alkylfenoly, syntetická pižma, bromované zpomalovače hoření a biocid triclosan v kalech a jejich působení na žížaly. Tyto polutanty jsou často přítomny v kalech, které jsou používány jako hnojivo na zemědělské půdě a představují tak riziko, především pro půdní ekosystém. Popsána je kinetika příjmu a eliminace těchto chemikálií …více
Abstract:
The aim of this dissertation thesis is measuring the concentration of group of selected organic pollutants such as alkylphenols, synthetic musks, brominated flame retardants and the biocide triclosan in sewage sludge and their effects on earthworms. These pollutants are often present in sludges, which are used as a fertilizer in agriculture and therefore pose a risk – namely for soil ecosystem. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Helena Raclavská
  • Oponent: Peter Andráš, Vítězslav Zamarský, Barbara Stalmachová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Úpravnictví