David Matuš

Bakalářská práce

Úprava křižovatky silnice III/40819 - ul. Švédská, Znojmo - Hradiště

Modification of the Intersection of Road III/40819 - Svedska Street, Znojmo - Hradiste
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je úprava křižovatky silnice III/40819 – ul. Švédská, Znojmo – Hradiště. Úkolem práce je zjištění stávajícího stavu, návrh variant řešení a potřebných opatření na zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu. Práce obsahuje analýzu stávajícího stavu, výsledky dopravního průzkumu a analýzu dopravní nehodovosti dané křižovatky. Dále jsou v bakalářské práci řešeny variantní návrhy …více
Abstract:
The aim of the submitted bachelor thesis: “Modification of the Intersection of Road III/40819 – Svedska Street, Znojmo – Hradiste“ is to analyze current situation and prepare proposal of alternative solution and extremity needs for improve the flow and road safety. The thesis contains an analysis of current situation, the results of transport survey and analysis of traffic accidents all relevant with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Jan Petrů

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava