Theses 

Návrh strategie pro získávání korporátních klientů pro vybraný hotel – Ing. Michaela Kupková, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství

Ing. Michaela Kupková, DiS.

Diplomová práce

Návrh strategie pro získávání korporátních klientů pro vybraný hotel

Draft strategy on how to attract corporate clients for the selected hotel

Anotace: Diplomová práce na téma „Návrh strategie na získávání korporátní klientely pro vybraný hotel“ poskytuje přehled členění korporátní klientely daného hotelu, analýzu konkurence i stávajících zákazníků. Práce obsahuje také nástroje využívané k získávání korporátní klientely ve vybraném hotelu. K metodám použitým v této diplomové práci patří místní šetření v hotelu, pozorování, řízený rozhovor s ředitelem hotelu a jednotlivé dílčí analýzy. Cílem této diplomové práce je vybrat vhodné strategie, které by byly pro toto zařízení s ohledem na segment korporátní klientely nejlépe aplikovatelné a efektivní. Na základě provedeného výzkumu vyzdvihnu především jednotlivé vybrané strategie stanovení cen, konkurenční strategie, strategie pro výběr segmentu a strategie inovace. Současně zde také navrhnu některá svá doporučení a strategie, které by mohly být pro vybraný hotel s ohledem na korporátní klientelu přínosem do budoucna. K těmto návrhům patří především rozšíření stávajících kapacit konferenčních prostor hotelu, získání vyššího podílu přímých rezervací nebo některá obchodní doporučení týkající se obsahu korporátních smluv. Jednotlivá doporučení a nové strategie pro lepší představu výsledku také vyčíslím. V závěru pak nechybí celkové shrnutí jednotlivých zjištění.

Abstract: The Master´s Dissertation „Draft strategy on how to attract corporate clients for the selected hotel“ provides an overview of corporate clients types of the selected hotel, an analysis of competitors and analysis of existing clients. The Master´s Dissertation includes also specific tools used for attracting corporate clients in the chosen hotel. The methods used in this Master´s Dissertation include a local investigation at the hotel, an observation, a guided interview with the hotel manager and various partial analysis. The goal is to opt for suitable strategies, which would be the most appropriate and effective for this hotel with respect to the corporate clients. On the research basis I focus on a particular selected set pricing strategy, a competitive strategy, a segmentation strategy and an innovation strategy. At the same time I suggest some recommendations and strategies that could be beneficial in the future for the selected hotel with a respect to corporate clients. These proposals primarily include the extension of existing conference rooms, an acquisition of higher contribution of direct bookings or some other trading recommendations regarding the corporate agreements. I also place a monetary value on the particular recommendations. There is a summary of the various findings in the conclusion.

Klíčová slova: CRM systém, komunikační strategie, korporátní klientela, marketingové strategie, MICE, SWOT analýza, communication strategy, corporate clients, marketing strategy, SWOT analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Martina Sochůrková
  • Oponent: PhDr. Jaroslav Holoubek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 12. 12. 2018 13:08, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz