Theses 

Železobetonový skelet na poddolovaném území s alternativním návrhem na seizmické zatížení – Zdeněk Svobodník

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zdeněk Svobodník

Diplomová práce

Železobetonový skelet na poddolovaném území s alternativním návrhem na seizmické zatížení

Reinforced concrete frame on the undermined area with an alternative design to the seismic load

Anotace: Svobodník, Z.: Železobetonový skelet na poddolovaném území s alternativním návrhem na seizmické zatížení; 155 stran formátu A4, diplomová práce; Ostrava, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, katedra konstrukcí, 2014; vedoucí práce Čajka, R. Tématem práce je železobetonový skelet na poddolovaném území s alternativním návrhem na seizmické zatížení. Práce se zabývá návrhem budovy z monolitického železobetonu, která bude sloužit jako laboratoře v areálu VŠB-TU v Ostravě-Porubě. V práci bude také zohledněno, že na objekt mohou působit vlivy poddolování a seizmicity. Nosný systém konstrukce je navržen podle norem ČSN 73 0039, ČSN EN 1991, ČSN EN 1992 a ČSN EN 1998. Hlavní část práce se týká výpočtu zatížení a návrhu a posouzení jednotlivých železobetonových prvků na mezní stavy. V závěru práce je srovnáno, jak vlivy poddolování a vlivy seizmicity ovlivní návrh konstrukce a jednotlivých prvků.

Abstract: Svobodník, Z.: Reinforced concrete frame on the undermined area with an alternative design to the seismic load; 155 A4 pages, master work; Ostrava, VSB-TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Structures, 2014; supervisor Čajka, R. The topic of the work is reinforced concrete frame on the undermined area with an alternative design to the seismic load. This work deals with the design of the building of reinforced concrete frame, which will be used as a laboratory in the area of VSB-TU in Ostrava-Poruba. The work will also take into account that the object could be affected by undermining effects and seismicity effects. The supporting structure system is designed according to CSN 73 0039, CSN EN 1991, CSN EN 1992 and CSN EN 1998. The main part of the work includes the load calculation, the limit state design and the assessment of the reinforced concrete elements. The conclusion of this work is compared effects of undermining and effects of seismicity to design of structures and individual elements.

Klíčová slova: železobetonový skelet, poddolované území, seizmicita, návrh a posouzení konstrukce, deska, trám, průvlak, sloup, základový pas, táhlo

Keywords: reinforced concrete frame, undermining territory, seismicity, design and assessment of the structures, slab, beam, girder, column, foundation strip, rod

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2015
  • Vedoucí: Radim Čajka
  • Oponent: Kamil Burkovič

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 00:43, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz