Bc. Karel Körtelt

Bakalářská práce

Hlediska pro ukládání sankce za správní delikt

Imposing sanctions for administrative offences criteria
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hledisek pro ukládání sankce za správní delikt. Nejprve je v práci krátce představena funkce trestání, správní uvážení a problematika odůvodnění správního rozhodnutí. Z obecných hledisek a zásad je pozornost věnována zásadě subsidiarity trestní represe a zásadě rychlosti, tyto dvě obecné zásady jsou představeny v úzké souvislosti s trestním právem. Konkrétní …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issues of standpoints for imposing the sanction for the administrative delict. First, the function of punishment, administrative discretion and issues for rationalization of administrative decision are introduced in this thesis. From the general point of view the attention is paid to the rule of the subsidiarity of criminal repression and the rule of speed. These …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního