Theses 

Od pokladů pozemských k pokladům duchovním Edukační program v předmětu Život a umění pro žáky II. stupně církevní základní školy: Gotická, renesanční a barokní architektura a umění na příkladech památek Městské památkové rezervace Tábor – Bc. Monika PROKOPOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Monika PROKOPOVÁ

Diplomová práce

Od pokladů pozemských k pokladům duchovním Edukační program v předmětu Život a umění pro žáky II. stupně církevní základní školy: Gotická, renesanční a barokní architektura a umění na příkladech památek Městské památkové rezervace Tábor

From secular treasures to the sacred ones. Educational programme in the courses "Life and Art" for 5-8th grades of church affiliated school. Gothic, Renaissance and Baroque architecture and art in the Tabor Urban Conservation Area.

Anotace: Diplomová práce je ve své teoretické části vedena snahou popsat teoretický základ, metodická východiska a cíle výchovně vzdělávacího procesu v předmětu Život a umění. Tento předmět má žákům II. stupně církevní základní školy předat základní kulturní přehled o středověké, renesanční a barokní architektuře a umění. Práce definuje pojmy animace, kulturní animace a enkulturace, zážitkové pedagogiky, tvořivého vyučování a artefiletiky a nastiňuje možnosti jejich využití ve vzdělávacím procesu. Práce se rovněž zabývá teorií percepce umění a její návazností na pedagogickou praxi. Zmiňuje termín genius loci jako jeden z elementů poznávání architektonického objektu a místa, kde se nachází. V praktické části diplomová práce představuje jednotlivé architektonické objekty na území Městské památkové rezervace Tábor a v blízkém okolí. Uvádí kulturní, historické, vlastivědné a teologické souvislosti epoch a míst, které jsou předmětem edukačního programu. V návaznosti na ně představuje příklady didaktických metod, využitelných ve výuce v předmětu Život a umění.

Abstract: The diploma thesis aspires, in its theoretical part, for a description of the theoretical and methodical basis and objectives of the educational process in the courses "Life and Art. " This school subject shall provide pupils of 58th grades in primary school with a basic cultural overview of medieval, Renaissance and Baroque architecture and art. The theses defines the concepts of animation, cultural animation and enculturation, experiential education, creative education and artefiletics, and outlines the prospects of their use in the educational process. The thesis also deals with the theory of perception in art and its connection to the pedagogical practice. It mentions the term genius loci as one of the elements of cognition of an architectural object and the place where it is located. In the practical part of the thesis, the individual architectural object of the Tabor Urban Conservation Area and it's immediate neighborhood are described. The thesis provides cultural, general and local historical, and also the theological context of art styles and places, which are the subject of the educational program. Following that, the thesis introduces examples of didactic methods, applicable in the courses "Life and Art."

Klíčová slova: Edukační program, animace, kulturní animace, enkulturace, zážitková pedagogika, tvořivost, participace, artefiletika, umělecké dílo, percepce umění, kulturologie, estetika, genius loci, dějiny umění, umělecké epochy, historie Tábora, výuka na základní škole, didaktické metody.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 23. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Michal Filip, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=46618 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

PROKOPOVÁ, Monika. Od pokladů pozemských k pokladům duchovním Edukační program v předmětu Život a umění pro žáky II. stupně církevní základní školy: Gotická, renesanční a barokní architektura a umění na příkladech památek Městské památkové rezervace Tábor . Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 09:24, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz