Theses 

Proces adaptace zaměstnanců 50+ v novém pracovním prostředí – Mgr. Tereza Břetenářová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Tereza Břetenářová

Diplomová práce

Proces adaptace zaměstnanců 50+ v novém pracovním prostředí

The Adaptation Process of Employees 50+

Anotace: Tato práce se věnuje adaptaci nových zaměstnanců 50+ v novém pracovním prostředí ve firmě FERTISTAV a. s. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části se práce zabývá adaptací a specifikami adaptačního procesu nových pracovníků 50+, dále se pak věnuje oblastem řízení adaptačního procesu a fázím adaptačního procesu. Cílem práce je zjistit, jak vnímají proces adaptace v novém pracovním prostředí samotní nově příchozí zaměstnanci, kterým je padesát a odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: Jak zaměstnanci 50+ vnímají adaptační proces v novém pracovním prostředí? Praktická část diplomové práce se bude věnovat výzkumu, pro který jsem zvolila kvalitativní výzkumnou strategii v podobě polostrukturovaného rozhovoru s novými pracovníky 50+ ve firmě FERTISTAV. Výsledky výzkumného šetření budou použita pro doporučení ke zlepšení procesu adaptace této specifické skupiny pracovníků, ale zároveň z těchto doporučení mohou čerpat i další pracovníci organizace.

Abstract: This thesis is devoted to the adaptation of new employees 50+ in a new work environment in company FERTISTAV a.s. The text of my master thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with adaptation and specifics of the adaptation process of new workers 50+, as it focuses on the areas of management of the adaptation process and stages of the adaptation proces. The main aims of this research are to find out how they perceive the process of adaptation in the new work environment newly arrived employees who are fifty years or older. The practical part will be devoted to research for which I chose a qualitative research strategy in the form of semi-structured interview with 50+ new employees in the company FERTISTAV. Results of the research will be used for recommendations to improve the process of adaptation of this specific group of workers, but these recommendations can draw other employees of the organization.

Klíčová slova: Adaptace, proces adaptace, oblasti adaptace, pracovníci 50+, řízení adaptačního procesu, sociální adaptace, pracovní adaptace, lidské zdroje, Adaptation, adaptation proces, area of adaptation, emploees 50+, managing process of adaptation, social adaptation, job adaptation, human resources

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 02:51, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz