Ondřej Gözel

Diplomová práce

Moderní přístup k návrhu diskrétních filtrů s podporou MATLAB/Simulink

Modern Approach to the Design of Discrete Filters with MATLAB / Simulink Support
Anotace:
Práce se zabývá návrhem diskrétních filtrů v prostředí MATLAB/Simulink. V úvodu je popsáno rozdělení signálů, frekvenční filtrace a číslicové filtry. Následuje seznámení se simulačním prostředím, metodou návrhu Model Based Design a dalšími funkcemi v prostředí MATLAB/Simulink. Je vytvořena knihovna vybraných diskrétních filtrů. Filtry jsou otestovány na generovaném vstupním signálu jak metodou MIL …více
Abstract:
The thesis deals with the design of discrete filters in MATLAB/Simulink environment. In the introduction, signal distribution, frequency filtering and digital filter distribution are described. This is followed by an introduction to the simulation environment, the Model Based Design method and other functions in MATLAB/Simulink environment. A library of selected discrete filters has been created. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2023
  • Vedoucí: Renata Wagnerová
  • Oponent: Radim Hýl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program:
Řízení strojů a procesů