Tomáš Svozil

Bachelor's thesis

Podmínky požární bezpečnosti sakrálních staveb

Fire Safety Conditions of Sacral Buildings
Abstract:
Předložená bakalářská práce se zabývá podmínkami požární bezpečnosti sakrálních staveb. V první části se zabývá historickými slohy z důvodu použití stavebních materiálů a uvědomění si historické hodnoty zmiňovaných staveb. V další části jsou popsány organizační zařazení sakrálních staveb a legislativní požadavky. Dále se práce zabývá základními typy staveb a typy stavebních konstrukcí využitých při …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the conditions of fire safety of sacral buildings. The first part deals with historical styles due to the use of building materials and the awareness of the historical value of the mentioned buildings. The next part describes the organizational classification of sacral buildings and legislative requirements. Furthermore, the thesis deals with basic types of buildings …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2019
  • Supervisor: Tereza Česelská
  • Reader: Dana Chudová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bachelor programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu