Alena Radová

Bachelor's thesis

Sociálně ekonomická charakteristika Švédska na úrovni NUTS 2

Socio-Economic Characteristics of Sweden at NUTS-2 Level
Abstract:
Bakalářská práce charakterizuje socioekonomické disparity švédských regionů NUTS 2. K tomu jsou použity ukazatele geografické, demografické, sociální a ekonomické. Geografická analýza zahrnuje půdní hospodářství a celkovou rozlohu jednotlivých NUTS 2. Demografická a sociální analýza využívá základní ukazatele, kterými jsou počet obyvatel, hustota zalidnění, hrubá míra přirozeného přírůstku a migrační …more
Abstract:
Bachelor's thesis describes the socio-economic disparities of Sweden at NUTS-2 level. Thesis uses these indicators: geographic, demographic, social and economic. Geographic analysis includes soil management and a total area of each NUTS-2. Demographic and social analysis uses basic indicators, namely population, population density, gross rate of natural increase and migration behavior of the population …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Ivan Šotkovský
  • Reader: Petra Stejskalová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj

Theses on a related topic