Bc. Lubomír Mokrý

Master's thesis

Monitoring kvalitativních ukazatelů výrobních procesů v oblasti medical

Monitoring of production process qualitative characteristics in Medical industry
Abstract:
Cílem této diplomové práce je analýza, návrh, implementace a otestování sys-tému pro sledování procesů v prostředí výroby lékařského vybavení. V první části práce je stručně představena národní společnost Teleflex a také je popsána problema-tika sledování procesů. V druhé části jsou zachyceny a popsány poţadavky na vytvá-řený systém. Podle nich jsou určeny nástroje a technologie, které budou při tvorbě …more
Abstract:
Main goal of this dissertation is analysis, design, implementation and testing of the system for manufacturing processes monitoring in medical industry. First of all, there is briefly introduced global company Teleflex and also, there is discussed theory of processes monitoring. In second part there are mentioned and described requirements for the system. On base of requirements were identified tools …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Filip Linsbauer

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Mokrý, Lubomír. Monitoring kvalitativních ukazatelů výrobních procesů v oblasti medical. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky