Liana Nagyová

Bachelor's thesis

Multikultúra v spoločenských procesoch na začiatku tretieho tisícročia

Multikulturalism in social processes at the beginning of the third millenium
Abstract:
We are dealing with a multicultural society in Slovak republic in our bachelor work. The work consist of the theoretical and practical part. In the theoretical part, we are describing notions of multiculture, historical development and multiculturalism streams of opinions. Furthermore, we describe the relation of Slovakia to multiculturalism. We are dealing with the multicultural education as well …more
Abstract:
V našej bakalárskej práci sa zaoberáme multikultúrnou spoločnosťou v Slovenskej republike. Práca obsahuje teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti popisujeme pojmy týkajúce sa multikultúry, historický vývoj aj názorové prúdy multikulturalizmu. Ďalej popisujeme vzťah Slovenska k multikulturalizmu. Taktiež sa zaoberáme multikultúrnou výchovou, jej vývojom, prístupmi a cieľmi. V závere teoretickej …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2010
  • Supervisor: doc. PhDr. Andrej Sičák, PhD.
  • Reader: Mgr. Milan Sisák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK