Mgr. Martin Murgaš

Master's thesis

Komparácia látkovej a behaviorálnej závislosti vo vzťahu k prediktorom, rizikovým a protektívnym faktorom v kontexte vzniku, priebehu a liečby závislosti

Comparison of substnace and behavioral dependence in relation to the predictors, risk and protective factors in the context of genesis, course and treatment of addiction
Abstract:
In this diploma thesis I focused on the psychological and social factors of the origin and course of addiction. In this work, I decided to explore the emergence of addiction as a multifactorial phenomenon on the basis of in-depth narrative interviews with current or former addicts. It was the free talking of clients that served me to fully capture and understand the influences that led them to substance …more
Abstract:
V tejto mojej diplomovej práci som sa zameral na psychologicko-sociálne faktory vzniku a priebehu závislosti. Vznik závislosti ako multifaktoriálny fenomén som sa v tejto práci rozhodol skúmať na základe hĺbkových naratívnych rozhovorov s aktuálnymi, alebo bývalými závislými. Práve voľné rozprávanie klientov mi slúžilo k plnému zachyteniu a pochopeniu vplyvov, ktoré ich viedli k užívaniu návykových …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2019
  • Supervisor: PhDr. Irena Komendová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Anna Fiľová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta