Jiří Macura

Diplomová práce

Ocelová výrobní hala s dřevěnou nástavbou

A Steel Manufacturing Hall with a timber superstructure
Anotace:
Úkolem této diplomové práce je provést návrh a posouzení ocelové výrobní haly s dřevěnou administrativní nástavbou. Úvod práce je zaměřen na dispoziční popis objektu, kapacitní možnosti a výrobní využití. Další část se týká konstrukčního řešení jednotlivých částí. Jsou popsány nosné prvky, jejich vzájemné působení a typy spojení. V následující části jsou vypsány jednotlivé zatížení, které působí na …více
Abstract:
The task of this work is to design and assessment of steel production hall with timber administrative construction. Prologue is focused on the layout description, capabilities and manufacturing capacity utilization. Another part relates to the structural design of individual parts. They refer to all structural elements, their interaction and connection types. In following part are listed the various …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Miroslav Rosmanit
  • Oponent: Martina Eliášová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava