Theses 

Polohopisné a výškopisné zaměření liniové stavby v obci Oravská Lesná – Mária Majdová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mária Majdová

Diplomová práce

Polohopisné a výškopisné zaměření liniové stavby v obci Oravská Lesná

Planimetric and Altimetric Survey of the Line Construction in Oravská Lesná Village.

Anotace: Diplomová práca je zameraná na spracovanie geodetickej dokumentácie skutočného vyhodnotenia prác na líniovej stavbe v Oravskej Lesnej. V diplomovej práci sú popísané jednotlivé etapy geodetických prác, ktoré súviseli s vlastnou realizáciou líniovej stavby, od vybudovania meračskej siete pomocou technológie GNSS, polohopisné a výškopisné zameranie záujmovej lokality merania polárnou metódou. Záverom bolo zameranie líniovej stavby po jej realizácii technológiou GNSS. Spracovanie nameraných údajov bolo uskutočnené prostredníctvom softvéru GEUS 15.0 v počítačovom prostredí. Grafické spracovanie bolo uskutočnené v grafickom systéme MicroStation V8 s geodetickou nadstavbou GEO. Podrobné meranie polohopisu a výškopisu bolo uskutočnené v 3. triede presnosti. Meranie bolo pripojené do záväzného súradnicového systému S-JTSK a výškového systému Bpv.

Abstract: My Diploma thesis was focused on the processing of geodetic documentation of the actual work evaluation on the line construction in Oravska Lesna. The thesis describes individual stages of geodetic works which were related to the execution of the construction itself, since the realization of measuring network with the aid of GNSS technology - planimetric and altimetric measurements of the locality by the polar method. The result was the measuring of the line construction after its execution by GNSS technology. Evaluation of measured data was performed through the GEUS 15.0 software on the computer. Graphical processing was done by the MicroStation V8 graphical system with the GEO extension. Detailed measurements of planimetry and altimetry were performed in the 3rd accuracy class. The measurements were performed in Datum of Uniform Trigonometric Cadastral Network (S-JTSK) and vertical coordinate system (Bpv).

Klíčová slova: meračská sieť, polohopis, výškopis, skutočné vyhodnotenie líniovej stavby

Keywords: measuring network, planimetry and altimetry measurements, building documentation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Hana Staňková
  • Oponent: Denisa Cihlářová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 12:31, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz