Ing. Anna Esina

Bachelor's thesis

Význam spotřeby současné mladé generace – cesta k neomezenému individualismu?

The importance of consumption of the young generation - the way to unlimited individualism?
Abstract:
Tato bakalářská práce je věnována vlivu marketingové komunikace na formování životního stylu mládeže (15-30 let). Práce pojednává o problematice životního stylu a životního způsobu a hodnot v pozdní modernitě a též o problematice konzumního života. Pozornost věnuji hédonistickému životnímu stylu a individualizované společnosti. Práce má klasickou strukturu: teoretickou a praktickou část. Hlavním cílem …more
Abstract:
This bachelor work is devoted to the influence of marketing communication in shaping the lifestyle of youth (15-30 years). The work deals with issues of lifestyle and way of life and values in late modernity and also the issue of consumerism. I pay attention hedonistic lifestyle and individualized society. The work has a classical structure: theoretical and practical. The main goal of this work is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2013
  • Supervisor: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní