Ing. Anna Esina

Bakalářská práce

Význam spotřeby současné mladé generace – cesta k neomezenému individualismu?

The importance of consumption of the young generation - the way to unlimited individualism?
Anotace:
Tato bakalářská práce je věnována vlivu marketingové komunikace na formování životního stylu mládeže (15-30 let). Práce pojednává o problematice životního stylu a životního způsobu a hodnot v pozdní modernitě a též o problematice konzumního života. Pozornost věnuji hédonistickému životnímu stylu a individualizované společnosti. Práce má klasickou strukturu: teoretickou a praktickou část. Hlavním cílem …více
Abstract:
This bachelor work is devoted to the influence of marketing communication in shaping the lifestyle of youth (15-30 years). The work deals with issues of lifestyle and way of life and values in late modernity and also the issue of consumerism. I pay attention hedonistic lifestyle and individualized society. The work has a classical structure: theoretical and practical. The main goal of this work is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní