Theses 

Public Relations v Technickém muzeu v Brně – Bc. Vian El-Talabani

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Muzeologie

Bc. Vian El-Talabani

Bakalářská práce

Public Relations v Technickém muzeu v Brně

Public Relations of the Technical Museum of Brno

Anotace: Cílem této práce je zmapovat a částečně analyzovat metody a rozsah Public relations (práce s veřejností) v Technickém muzeu v Brně. Nejedná se o analýzu marketingu TMB, ani o souhrn hodnocení produktu, který tato kulturní instituce veřejnosti nabízí. Práce mapuje současný stav jednotlivých komunikačních kanálů a zamýšlí se nad jejich dalšími možnosti využití. Pro teoretickou i praktickou část bakalářské práce byly přínosem knihy Veřejné mínění, image a metody public relations od Jaroslava Kohouta, dále Propagace Public Relations, media od Zdeňka Chmela, Marketing kulturního dědictví a umění Radky Johnové, Public relations moderně a účinně, jejímž autorem je Václav Svoboda, Marketing a management muzeí a památek, kterou napsal Ladislav Kesner, Muzeologie na začátku 3. tisíciletí - Sborník z mezinárodního semináře Teorie a praxe 2008, jehož editorem je PhDr. Jan Dolák a které vydalo Technické muzeum v Brně, diplomová práce Zuzany Kafkové Historie Technického muzea v Brně a webové stránky Technického muzea v Brně. Zdrojem pro praktickou část byly informace poskytnuté tiskovou mluvčí TMB Mgr. Klárou Havlíčkovou, sledování její práce a osobní konzultace.

Abstract: The aim of this work is to examine and partly analyze the methods and extent of Public Relations at the Technical Museum of Brno. This is not a marketing analysis by TMB, neither a summary of the product reviews, which these cultural institutions publicly offer. The work deals with the current status of each communication channel, and offers assumptions about its further possibilities of utilization. For the theoretical and practical part of this thesis the books of Public Opinion, Image and Public R Methods by Jaroslav Kohout were compelled, additional to Promotion Public Relations, Media by Zdenek Chmela, Marketing of Cultural Heritage and Art by Radka Johns, Modern and Efficient Public Relations by Václav Svoboda, Marketing and Management of Museums and Monuments, which was written by Ladislav Kesner, Museology in the Beginning of the Third Millennium - Proceedings of the International Workshop Theory and Practice 2008, whose editor is Dr. John Dolak and which was published by the Technical Museum in Brno, and the dissertation of Susan Kafkova named History of the Technical Museum in Brno, as well as the website of the Technical Museum in Brno. The source for this practical part were the information provided by the TMB spokesperson Mgr. Klara Havlíčkova, watching her work and personal consultation.

Klíčová slova: Public Relations, Technické muzeum, Brno

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Klára Havlíčková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 20:46, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz