Pavel Pilař

Diplomová práce

Zhodnocení korekce limitů těžby pro Doly Bílina

The Correction Assessing the Mining Limits for Doly Bílina
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zhodnocením korekce limitů těžby na Dolech Bílina. Jsou zde zhodnoceny báňsko-technologické, legislativní, ekonomické a ekologické aspekty nových limitů těžby. Posunutí hranice limitů na lomu Bílina zajistí těžbu do roku 2055. V předpolí se nachází komplikované střety zájmů, které je nutné vyřešit. Konkrétně provozované odkaliště Venuše, bývalé hlubinné doly, komunikace II …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the evaluation of the correction of mining limits at the Doly Bílina. Mines-technological, legislative, economic and ecological aspects of new mining limits are evaluated. Moving the limits to the Bílina Quarry will ensure mining by 2055. There are complicated conflicts of interest in the precursor, which need to be solved. Namely, a wastepond Venuše, former deep mines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Miroslav Seidl
  • Oponent: Ivan Bílý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hornictví / Hornické inženýrství