Vendula Beránková

Diplomová práce

Teorie optimální měnové oblasti a možnosti její aplikace na Velkou Británii

The Theory of Optimum Currency Area and its Possibility of Application to Great Britain
Anotace:
Cílem této diplomové práce je aplikovat vybraná kritéria teorie optimální měnové oblasti na ekonomiku Velké Británie. K dosažení tohoto cíle by mělo přispět především vymezení hlavních OCA kritérií a jejich následné uplatnění na prostředí britské ekonomiky. Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je zaměřena na základní teoretická východiska teorie optimální oblasti. Kapitola je …více
Abstract:
The aim of the Thesis is to apply the chosen criteria of the theory of optimum currency area to the economy of Great Britain. Especially the definition of the main OCA criteria and its subsequent application to the British economy could contribute to achieve the objective. The Thesis is divided into three chapters. The first chapter is focused on the theoretical basis of the theory of OCA. The chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Kateřina Dvoroková
  • Oponent: Aleš Lokaj

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava