Mgr. Viktória Vosovičová

Bachelor's thesis

Politika úsporných opatrení MMF: vedecký konsenzus alebo mocenská hra?

The IMF Austerity Policies: Scientific Consensus or Power Game?
Abstract:
In the wake of the lasting debt crisis, the International Monetary Fund is frequently mentioned in connection with its austerity measures policy. This policy has gained notably negative connotations, since it has not always brought the expected results. The aim of this bachelor thesis is to discover how are these measures created, why they are implemented and who actually has the influence over their …more
Abstract:
Medzinárodný menový fond je vo svetle pretrvávajúcej dlhovej krízy čoraz častejšie spomínaný v súvislosti s jeho politikou úsporných opatrení. Táto postupom času nadobudla najmä negatívne konotácie, keďže nie vždy prinášala očakávané výsledky. Cieľom tejto bakalárskej práce je zistiť, akým spôsobom sú dané opatrenia utvárané, prečo sú presadzované v podobe, v akej sú presadzované a kto má vlastne vplyv …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 1. 2014
  • Supervisor: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií