Daniel Světelský

Bakalářská práce

Laboratorní model automobilové komunikační sběrnice CAN bus

Laboratory Model of Vehicle Data Communication CAN Bus
Anotace:
Cílem bakalářské práce je detailní popis komunikační sběrnice CANBUS. Způsoby a principy využití sběrnice v automobilové elektronice. Dále je provedeno měření na modelu servořízení pomoci diagnostického programu PP2CAN a laboratorního osciloskopu LaCroy. Dále bylo úkolem práce seznámit se a naučit se pracovat s programem PP2CAN. Poté tato práce obsahuje dokumentaci k vytypované laboratorní úloze, která …více
Abstract:
The aim of this work is a detailed description of the communication bus called CANBUS. Methods and principles of bus application in automotive electronics. After that it is made measurment on the servo control model using the diagnostic program PP2CAN and laboratory oscilloscope LeCroy. Next task was to introduce and learn to work with the program PP2CAN. Thereafter, this work contains documentation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Petr Šimoník
  • Oponent: Václav Sládeček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Aplikovaná a komerční elektronika

Práce na příbuzné téma