Theses 

Investování do společenské pozice jako tematizace marketingového sdělení v oboru fashion (výzkumná sonda, soubor kazuistik) – Bc. Jana Olšovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana Olšovská

Diplomová práce

Investování do společenské pozice jako tematizace marketingového sdělení v oboru fashion (výzkumná sonda, soubor kazuistik)

Investing into Social Position as a Thematization of Marketing Communication in the Fashion Field (Experimental Probe, a Set of Case Studies)

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou pozičního investování v marketingové komunikaci v oboru fashion marketing. Práce vychází z teoretického základu zaměřeného na investování do společenské pozice oboru sociologie, psychologie, filozofie, ekonomie, dále problematiky marketing, fashion marketing, marketingová komunikace a dalších. Cílem analytické části je shromáždit kazuistiky s apelem na změnu společenské pozice a vliv marketingové komunikace na potenciálního zákazníka. Jako druhou metodu autorka volí vlastní návrh dotazníkového šetření realizovaného na vybraném vzorku konzumentů produktů spadajících do zkoumaného oboru.

Abstract: This thesis deals with the position of investing in the marketing communications in the field of fashion marketing. This thesis is based on theoretical foundation dedicated to investing into the social position from point of view of sociology, psychology, philosophy, economics, as well as problems of marketing, fashion marketing, marketing communications and more. The aim of the analytical part is to gather case histories to an appeal to the change of the position and influence of marketing communication to potential customers. As a second method, the author chooses its own draft questionnaire survey conducted on a sample of consumer products coming into the research field.

Klíčová slova: Fashion, fashion marketing, móda, společenská pozice, investování do společenské pozice, sociální status, sociální role, prestižní spotřeba, okázalá spotřeba, konzumní společnost, marketingový komunikační mix, marketingová komunikace fashion

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 07:04, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz