Jana BROŽOVÁ

Bachelor's thesis

Rusko-japonský spor o Kurilské ostrovy

Kuril Islands dispute between Japan and Russia
Abstract:
V této bakalářské práci jsem se snažila o nový pohled na spor Ruska a Japonska o Kurilské ostrovy skrze analýzu smluvního rámce sporu. Oba státy totiž dosud argumentují smlouvami, které mezi sebou uzavřely, když se snaží zdůvodnit své právo na území Kurilských ostrovů. Japonsko argumentuje zejména šimodskou dohodou z roku 1855, která byla v rámci sporu uzavřena jako první, Rusko pak dohodami uzavřenými …more
Abstract:
I was trying to apply a new perspective on a Russian-Japanese dispute over Kuril Islands using an analysis of a contractual framework of this dispute. Both states use contracts which they made as arguments to justify their entitlement to Kuril Islands. Japan argues mostly with the Shimoda Treaty which was made as a first one in this dispute in 1855. Russia argues with treaties which were made during …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Magdaléna Baštář Leichtová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BROŽOVÁ, Jana. Rusko-japonský spor o Kurilské ostrovy. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
International Regional Studies / International Relations and East European Studies

Theses on a related topic