Theses 

Mediální reprezentace festivalu Prague Pride 2011 – Mgr. František Šudřich

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. František Šudřich

Bakalářská práce

Mediální reprezentace festivalu Prague Pride 2011

Media Representation of Prague Pride 2011 Festival

Anotace: Mediální reprezentace festivalu Prague Pride 2011 je výzkumnou prací zabývající se analýzou mediálního zpracování událostí spojených s festivalem Prague Pride 2011 a s tím souvisejícím mediálním obrazem LGBT minority ve třech nejčtenějších denících u nás (Právo, Mladá fronta DNES, Blesk). Práce vychází především z teorie mediální konstrukce reality a navazuje na šetření zaměřená na mediální reprezentaci odlišné sexuální orientace. Použitím obsahové analýzy autor zmapoval pokrytí zkoumané události, hlavní tematické rámce a citované informační zdroje. Užití interpretativního sociologického čtení v kvalitativní části výzkumu se soustředilo především na identifikaci vyskytujících se stereotypů a hlubší analýzu textů. V souladu se zahraničními výzkumy na podobné téma bylo zjištěno, že v rámci reprezentace událostí spojených s LGBT minoritou zastupuje velká část informačních zdrojů heteronormativní postoje a že tyto citované zdroje jsou vybírány především na základě mocenského postavení. Řada příspěvků obsahuje stereotypní vyjádření a akcentuje dichotomii My vs. Oni, která je charakteristická pro tzv. nový rasismus, jak jej definuje van Dijk.

Abstract: Media representation of Prague Pride 2011 festival is a research work dealing with analysis of media processing of events connected with the festival Prague Pride 2011 and with corresponding media image of LGBT minority in the three most read newspapers in our country (Právo, Mladá fronta DNES, Blesk). The work is mainly based on theories of media construction of reality and follows the surveys on the media representation of different sexual orientation. Using content analysis, the author mapped the media coverage of the event, the main thematic frameworks and cited information sources. The use of interpretive sociological reading in the qualitative part of research focused mainly on the identification of present stereotypes and a deeper analysis of texts. In accordance with international research on a similar theme was found that the representation of events connected with LGBT minority includes a large proportion of information resources with heteronormative attitudes and that the cited sources are selected primarily on the position of power. Many posts contain stereotypical expression and emphasizes the dichotomy Us and Them which is characteristic for the new racism, as defined by van Dijk.

Klíčová slova: výzkumná práce, mediální reprezentace, LGBT, homosexualita, obsahová analýza, interpretativní sociologické čtení, Prague Pride, mediální obraz, research work, media representation, homosexuality, content analysis, interpretative sociological reading, media image

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Sedláček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 18:42, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz