Theses 

Měření a vyhodnocení pohybů a deformací výsypek a svahů s ohledem na jejich stabilitu v podmínkách severočeských uhelných dolů. – Miroslav Novosad

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Geodézie a kartografie / Důlní měřictví a geodezie

Miroslav Novosad

Disertační práce

Měření a vyhodnocení pohybů a deformací výsypek a svahů s ohledem na jejich stabilitu v podmínkách severočeských uhelných dolů.

Measurement and Evaluation of Movements and Deformations of Mine Dumps and Slopes with Respect to their Stability of the North Bohemian Coal Mines.

Anotace: Tato disertační práce se zabývá vyhodnocením dat měřického monitoringu na výsypce Pokrok Dolu Bílina. Srovnává výsledky z geodetických měření a z inklinometrických vrtů s cílem nalézt přímou souvislost mezi těmito výsledky a navrhnout způsob měření a vyhodnocení, který by inklinometrii mohl za určitých podmínek nahradit. Za účelem společného zpracování měřených dat je vytvořen software. Je popsáno vytváření základní funkcionality a ovládání. Pro vyhodnocení jsou použity výstupy z tohoto softwaru. Výsledky měření jsou porovnány také s teoretickými hodnotami získanými stabilitním výpočtem metodou konečných prvků. V závěru je věnována pozornost geometrii svahu výsypky a posouzení vlivu tvaru svahu na jeho stabilitu.

Abstract: This dissertation deals with the evaluation of data surveying monitoring of open mine pit Bílina's dump Pokrok. It compares the results of geodetic measurements and inclinometer boreholes in order to find a direct link between these results and to propose methods of measurement and evaluation, which would inclinometry could, under certain conditions, replace. For the purpose of processing the measured data is created software. There is described the development of the basic functionality and control. The assessments used the outputs of this software. The results are also compared with theoretical values obtained by finite element analysis stability application software. In conclusion attention is paid to the geometry of the slope dumps and assess the impact of the shape of the slope on stability.

Klíčová slova: přesná inklinometrie, metoda GNSS-RTK, monitoring, software, stabilita svahu, geometrie svahu

Keywords: precise inclinometry, GNSS-RTK method, monitoring, software, slope stability, slope geometry

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Milan Mikoláš
  • Oponent: Hynek Lahuta, Juraj Gašinec, Jaroslav Šíma

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají pouze interní uživatelé na základě autorizace pomocí LDAP uživatelského jména a hesla. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO. (http://knihovna.vsb.cz/knihovna/knihovni-a-vypujcni-rad.htm)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2018 01:15, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz