Theses 

Emoce v médiích – Bc. Jaroslav KRBEC

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Obecná lingvistika a teorie komunikace

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Jaroslav KRBEC

Diplomová práce

Emoce v médiích

Emotions in Media

Anotace: Tato magisterská diplomová práce je zaměřena na zkoumání principů konstrukce emocionálního významu v češtině, dále pak na popis některých prostředků emocionálního vyjadřování ve vybraných českých médiích. Vymezen je pojem emocionalita ve vztahu k běžně užívaným pojmům příbuzným a také opozitním. Ilustrována je škála interdisciplinárních přístupů, které s problematikou emocionality pracují. Prvním cílem práce je kompilace poznatků o lingvistických aspektech konstrukce emocionálního významu s přihlédnutím k možnostem jeho automatického zpracování komputačními metodami. Popis je veden napříč jazykovým plánem, zohledňuje tedy lexikální, morfosyntaktickou, sémantickou a pragmatickou rovinu. Druhým cílem práce je aplikace vybraných (a dále popsaných) metod a nástrojů pro prvotní analýzu a komparaci zpracování tématu migrační krize u internetových periodik blesk.cz a novinky.cz. Vytvořen je tak koncept lexikální charakteristiky zvoleného frekvenčního intervalu, ze kterého vyvstávají možné směry pro budoucí analýzy větších datových objemů. Získaná data jsou v rámci analytických výstupů dále interpretována a porovnána.

Abstract: This master's thesis focuses on researching emotional meaning construction principles in the Czech language, furthermore focuses on the description of some emotional means which are also used in selected Czech media. The concept of emotionality is defined in relation to commonly used concepts related and opposite as well. The range of interdisciplinary approaches which deal with emotionality is illustrated. The first aim of this thesis is to compile knowledge of linguistic aspects of emotional meaning construction taking the potential of automatic computational processing into account. Description is given from across the complete language plan so it deals with lexical, morphosyntactic, semantic and pragmatic level. The second aim of this thesis is to apply selected (and further described) methods and tools to provide a pilot analysis and comparison of migration crisis topic processing in web journals blesk.cz and novinky.cz. Certain concept of lexical characteristics for selected frequency range is made which also leads to outline some future analyses of bigger datasets. Obtained data are used for interpretation and comparison.

Klíčová slova: emoce, emocionalita, morfologie, lexikologie, syntax, blesk, novinky, zpravodajství

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Veselovská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://portal.upol.cz/wps/PA_StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=210568 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

KRBEC, Jaroslav. Emoce v médiích. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 12:18, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz