Theses 

Vyrovnání geodetické sítě zaměřené technologií GNSS robustními metodami – Jozef Lichvar

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jozef Lichvar

Diplomová práce

Vyrovnání geodetické sítě zaměřené technologií GNSS robustními metodami

Adjustament of the Geodetic Network by GNSS Technology with the Use of Robust Methods

Anotace: V předložené diplomové práci je teoreticky a prakticky zpracována téma s názvem: „Vyrovnání geodetické sítě zaměřeny technologií GNSS robustními metodami“. Teoretická část diplomové práce se zabývá současným vývojem a dostupností GNSS ve světě a pernamentnými službami na Slovensku, a také plánováním měření GNSS pomocí volně dostupného softwaru Planning firmy Trimble. V praktické části bylo zaměřených osm bodů geodetické sítě pomocí GNSS technologie. Zpracování observácií geodetické sítě bylo provedeno pomocí MNČ a robustních oceňovacích metod: robustního M-odhadu podle Hubera a robustního M-odhadu podle Hampela v softwarovém prostředí MathWorks Matlab. Praktická část vychází z teoretických základů a přímo popisuje průběh měření, použité přístrojové vybavení, metodiku prací a testování vazebné sítě. V závěru je grafická vizualizace výsledků zpracování pomocí konfidenčných absolutních elipsoidů na jednotlivých bodech.

Abstract: In the presented thesis is theoretically and practically prepared topic titled: 'Settlement geodetic network aimed GNSS technology robust methods''. The theoretical part of the thesis deals with current developments and the availability of GNSS in the world and the Slovak Republic pernamentnými services, and planning of GNSS measurements using freely available software company Trimble Planning. The practical part was targeted eight points of geodetic network using GNSS technology. Processing observácií geodetic network was done using MNC and robust valuation methods: a robust M-estimate, according to Huber and robust M-estimation by Hampel in MathWorks Matlab software environment. The practical part is based on theoretical foundations and directly describes the course of measurement, instrumentation used, methods of work and testing the network binding. In conclusion, the graphical visualization process with absolute konfidenčných ellipsoids at various points.

Klíčová slova: GNSS, Geodetická síť, MNČ, Robustní metody.

Keywords: GNSS, geodetic network, MNC, Robust methods.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Hana Staňková
  • Oponent: Slavomir Labant

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají pouze interní uživatelé na základě autorizace pomocí LDAP uživatelského jména a hesla. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO. (http://knihovna.vsb.cz/knihovna/knihovni-a-vypujcni-rad.htm)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2018 01:15, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz