Petra BLECHOVÁ

Bakalářská práce

Problematika dekubitů u pacientů v léčebně dlouhodobě nemocných

The issue of pressure Sores in long-term Hospital patients
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou dekubitů u pacientů v léčebně dlouhodobě nemocných. Hlavním cílem této bakalářské práce je porovnat hojení dekubitů u pacientů s aplikací klasického a vlhkého hojení ve zdravotnickém zařízení. Práce se skládá ze dvou částí. Z části teoretické a empirické. V teoretické části se práce zabývá základními pojmy, jako je stáří a stárnutí, dekubity, jejich příčiny …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with problems of decubitus in patients in the long-term hospital. The main aim of this bachelor thesis is to compare healing of decubitus in patients with application of classical and humid healing in the health care facility. The work consists of two parts in the theoretical part the thesis deals with basic concepts such as age and aging, dekubitus and their causes, prevention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Stuchlá

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLECHOVÁ, Petra. Problematika dekubitů u pacientů v léčebně dlouhodobě nemocných. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií