Dominika Foldynová

Diplomová práce

Paralelní výpočty pro analýzu viditelnosti

Parallel Processing for Visibility Analysis
Anotace:
Tato práce se zabývá možnostmi paralelizace náročných výpočtů analýz viditelnosti. Konkrétně byly řešeny úlohy viditelnosti z linie a stochastické vyhodnocení viditelnosti. Úlohy byly paralelizovány za účelem urychlení celkového výpočtu. Dosažené výsledky byly srovnány a výsledky paralelních výpočtů vyhodnoceny na základě hodnotících parametrů pro paralelní algoritmy.
Abstract:
The thesis deals with parallelization options of the difficult calculations of visibility analysis. Specifically, there were solved two tasks – the visibility from the line and the stochastic visibility evaluation. The tasks were parallelized to accelerate the overall calculation. The results were compared and the results of parallel calculations were evaluated based on evaluation parameters for parallel …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Kateřina Růžičková
  • Oponent: Radek Dostál

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika

Práce na příbuzné téma