Dominika Foldynová

Master's thesis

Paralelní výpočty pro analýzu viditelnosti

Parallel Processing for Visibility Analysis
Abstract:
Tato práce se zabývá možnostmi paralelizace náročných výpočtů analýz viditelnosti. Konkrétně byly řešeny úlohy viditelnosti z linie a stochastické vyhodnocení viditelnosti. Úlohy byly paralelizovány za účelem urychlení celkového výpočtu. Dosažené výsledky byly srovnány a výsledky paralelních výpočtů vyhodnoceny na základě hodnotících parametrů pro paralelní algoritmy.
Abstract:
The thesis deals with parallelization options of the difficult calculations of visibility analysis. Specifically, there were solved two tasks – the visibility from the line and the stochastic visibility evaluation. The tasks were parallelized to accelerate the overall calculation. The results were compared and the results of parallel calculations were evaluated based on evaluation parameters for parallel …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2019
  • Supervisor: Kateřina Růžičková
  • Reader: Radek Dostál

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / field:
Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika

Theses on a related topic