Theses 

Nástroje k identifikaci a analýze rizik v ošetřovatelské praxi. – Bc. Jana PUCHNAROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul vnitřní lékařství

Bc. Jana PUCHNAROVÁ

Diplomová práce

Nástroje k identifikaci a analýze rizik v ošetřovatelské praxi.

-

Tools for identification and analyze risks in nursing practice.

Anotace: Současný stav: V současné době je v ošetřovatelství velmi důležité využívání nástrojů k identifikaci a analýze rizik, aby se minimalizovalo riziko poškození pacientů, kterému je možné předcházet. Velmi efektivním nástrojem k řešení problému pochybení je analýza možností vzniku a následků selhání FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). Jedná se o důležitou preventivní metodu, která určuje možná pochybení a navrhuje preventivní opatření, aby došlo k minimalizaci rizika vzniku chyb. Dalším velmi důležitým nástrojem k řešení problému pochybení je analýza skutečných příčin/kořenů pochybení RCA (Root Cause Analysis).Cíle práce: Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jaké procesy jsou nejrizikovější v ošetřovatelské praxi a jaká nejčastější rizika jsou spojena s výkonem profese sestry. Dalším cílem je popsat systémy způsobu hlášení nežádoucích událostí. Zjistit využití všech metod analýzy rizik sestrami. A posledním cílem bylo popsat intervenční programy prevence pádů. Metodika: Ke zpracování empirické části diplomové práce byla použita kvalitativní metoda výzkumného šetření. Realizace sběru dat byla prováděna pomocí hloubkových rozhovorů. Kvalitativní data byla kódována technikou tužka a papír a následně byla provedena kategorizace dat, stanoveny jednotlivé podkategorie, které byly znázorněny v aplikaci SmartArt. Výzkumný soubor: Rozhovory byly prováděny s hlavní sestrou, manažerkou kvality, vrchní a staniční sestrou z interního, neurologického oddělení a oddělení následné péče. První výzkumné šetření probíhalo v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. Druhé výzkumné šetření bylo provedeno v Nemocnici Tábor, a.s. a poslední v Nemocnici Písek, a.s. Výsledky: Z výsledků kvalitativního šetření bylo zjištěno, že mezi nejrizikovější procesy patří podávání léků ve formě tabletek, kdy například dochází k záměně léků generiky nebo podání špatné síly léku. Druhým rizikovým procesem je příprava léčiv z koncentrovaných roztoků kália, heparinu či inzulínu. Třetím rizikovým procesem je podávání intravenozních léčiv a infuzních roztoků.Příčinou mnohdy bývá příliš činností sestry najednou. Také nespolupráce pacienta, špatná komunikace s nemocným a jeho rodinou vede ke vzniku rizikových situací. Další závažnou skupinou rizikových procesů jsou překlad pacienta, přesun z lehátka na lůžko či přesun na WC. Dále bylo zjištěno, že nejčastějšími riziky jsou nozokomiální nákazy, pády a dekubity. Za riziko je také uváděna přetíženost sester, nový personál, který se teprve zapracovává. Jsou to zejména zdravotničtí asistenti. Za časté riziko je rovněž považovaná ordinace léčiv lékařem přes počítačový systém, kdy lékař spoléhá na sestru, že na špatnou ordinaci upozorní, ačkoliv to není v jejich povinnostech. Následujícím rizikem je zrušení infekčního oddělení v jedné nemocnici. Pacienti, kteří mají podezření na určitá onemocnění, pak chodí na vyšetření na oddělení. Sestry, které zde pracují, se bojí, že se od nemocného nakazí, mnohdy se u pacientů onemocnění skutečně prokáže. V odpovědích na postup hlášení nežádoucích událostí se respondentky lišily podle jednotlivých nemocnic. Nicméně, veškeré hlášení se dostávají k vedení nemocnice, které je vyhodnocuje. V dotazovaných nemocnicích sestry žádnou metodu analýz rizik nepoužívají. Ani sestry na vedoucích pozicích s jednotlivými metodami nepracují a metodu FMEA neznají. Přímou analýzou se zabývá manažerka kvality, která nejčastěji používá RCA analýzu. Její výsledky se projednávají na poradách sester na oddělení, poradách vrchních sester nebo primářských poradách.U preventivních programů snižující

Anotace: riziko pádů bylo zjištěno, že screening rizika pádů se standardně ve všech nemocnicích provádí u všech pacientů při příjmu, vyjma krátkodobých hospitalizací kratších než 3 dny.

Abstract: Current state: Using tools to identify and analyse risks is presently very important in nursing to minimise the risk of harm to patients that can be prevented. The FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) is a very efficient tool to address the failure issue. It is an important preventive method determining possible failures and proposing preventive measures to minimise the risk of errors. The RCA (Root Cause Analysis) is another important tool to handle failures. Objectives of the work: The objective of the research was to determine processes with the highest risks in nursing and to find out the most common risks associated with the nurse profession. Another objective is to describe the undesirable events reporting methods and to find out the utilisation of all risk analysis methods by nurses. And the final objective was to describe the intervention fall prevention programmes.Methodology: A qualitative research method was used to prepare the empirical part of the thesis. Data were collected using in-depth interviews. Qualitative data were coded using the pencil and paper technique; data were then categorised and respective subcategories were determined and shown in the SmartArt application. Research participants: Interviews were conducted with the head nurse, quality manager, senior nursing officer and departmental sister from the department of internal medicine, department of neurology and aftercare department. The first research was conducted in Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., the second in Nemocnice Tábor, a.s. and the final one in Nemocnice Písek, a.s. Results: It was found out from the results of the qualitative research that the most risky processes included medication in form of pills when, for example, generics drugs are given incorrectly or drugs of wrong strength are administered. The second risk process is the preparation of drugs from concentrated solutions of kalium, heparin or insulin. Administering intravenous drugs and infusion solutions is the third risky process. Too many activities of a nurse at one time is often the cause. Non-cooperation, poor communication of the patient and his/her family also lead to risky situations.Another serious group of risky processes includes patient transfer, moving the patient from a stretcher to a bed or going to the toilet. Further, it was found out that the most common risks are nosocomial infections, falls and decubital ulcers. Too much workload of nurses and new staff undergoing training are also mentioned as a risk. They include in particular medical assistants. Prescribing drugs through a computer system where the doctor relies on the nurse that she will alert when wrong drugs are prescribed although it is not her obligation to do so is also considered a common risk. Closing the infectious department in a hospital is the next risk. Patients who have a suspicion for certain diseases are then examined in a department. Nurses working there are afraid of getting infected from the ill person. And quite often, a disease is really found in the patients. Respondents gave different answers to the procedure of reporting undesirable events. The answers were different from one hospital to another. Nevertheless, all the reporting go to the hospital management that evaluates it. Nurses in the inquired hospitals do not use any risk analysis method. Not even nurses in management positions do not work with the methods and do not know the FMEA method. A direct analysis is addressed by the quality manager who most often uses the RCA analysis. Its results are discussed at meetings of nurses in the department, meetings of senior nursing officers or meetings of chief physicians. As for preventive programmes reducing the risk of falls it was found out that in all hospitals the screening of the risk of falls is standardly performed in all patients upon admission, except hospitalisations shorter than 3 days.

Klíčová slova: riziko, řízení rizik, analýza rizik, riziko pádu, kvalita, bezpečnost, sestra, pacient

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47145 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

PUCHNAROVÁ, Jana. Nástroje k identifikaci a analýze rizik v ošetřovatelské praxi.. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 03:45, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz