Radek Nitka

Bakalářská práce

Úloha statutárního města Ostrava při financování veřejných služeb

The Role of the Statutory City Ostrava in the Financing of Public Services
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení výdajů z rozpočtu města Ostravy na vybrané veřejné služby v období let 2013-2017. Pro analýzu byly zvoleny místní veřejné služby v oblasti městské hromadné dopravy, komunálního odpadu a veřejné zeleně. Práce zhodnocuje kritéria financování těchto služeb a standardy, které jednotlivé služby dle platné legislativy zajišťují. Práce zhodnocuje podíl výdajů jednotlivých …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the evaluation of expenditures from the budget of the city of Ostrava on selected public services in the period 2013-2017. Local public services in the area of public transport, municipal waste and public green areas were chosen for the analysis. The thesis evaluates the financing criteria of these services and the standards that the individual services provide according …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Martina Halásková
  • Oponent: Eva Ardielli

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava