Magda Rulíková

Bakalářská práce

Příčiny výskytu nevyhovujících hodnot tvrdosti při výrobě odstředivě litých válců z oceli 15340

Origins of unsatisfactory hardness values in a production of centrifugally cast rolls made of the 15340 steel
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá výrobu odstředivě litých válců z oceli 15340 a výskytem nevyhovujících hodnot tvrdosti těchto válců. V teoretické části práci je popsána technologie odstředivého lití, rozdělení ocelí podle normy ČSN 42 0002 a způsoby tepelného zpracování ocelí, především nitridace. Experimentální část práce obsahuje analýzu chemického složení a mechanických vlastností, mikrostrukturní analýzu …více
Abstract:
This bachelor thesis describes the production of centrifugally cast rolls made of the 15340 steel and origins of unsatisfactory hardness values of this cast rolls. In the theoretical part of the thesis technology of centifugal casting, distribution of steels according to standard ČSN 42 0002 and heat treatment, specially nitriding are described. The experimental part of the thesis contains analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Jaroslav Sojka
  • Oponent: Taťána Radkovská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály