Pavel Fiala

Disertační práce

Metodika a posuzování spolehlivosti v srdcovkové části výhybek

Methodology and reliability assessment in the frog section of turnouts
Anotace:
Předložená práce se zabývá problematikou dynamicky namáhaných srdcovkových částí výhybek, která vzniká odlišným průjezdem železničního kola srdcovkou výhybky. V práci je popsaná problematika vznikajících závad, dynamických namáhání, měření vzniklých závad, popsány jsou dosavadní běžné způsoby opravy a možnosti zamezení zhoršování jízdních vlastností v srdcovkové části výhybky. Další součástí a vlastním …více
Abstract:
This work deals with problems of dynamically stressed heart parts of switches, which arise from a different passage of the railway wheel through the heart of the switch. The work describes problems of emerging defects, dynamic stresses, measurement of defects, described current ways of repair and avoidance of deterioration of driving characteristics in the heart part of the switch. Another part and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 2. 2018
  • Vedoucí: Leopold Hudeček
  • Oponent: Hynek Lahuta, Hana Krejčiříková, Otto Plášek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Doktorský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Teorie konstrukcí

Práce na příbuzné téma