Viktor Cao

Bakalářská práce

Inovace v cestovním ruchu - případová studie letního koupaliště v Lošticích

Innovation in tourism – a case study of the summer swimming pool in Loštice
Anotace:
Práce se zabývá problematikou zavedení inovací na koupališti v Lošticích. Cílem práce je navržení vhodných inovací pro daný areál. Východiskem je poznání existujících teoretických konceptů, které slouží jako základ pro empirickou část práce. Ta je založena na dotazníkovém šetření provedeném na reprezentativním vzorku respondentů. Jeho výsledkem je zjištění, že návštěvníci za nejdůležitější pokládají …více
Abstract:
The thesis deals with the introduction of innovations at the swimming pool in Loštice. The aim of the thesis is to propose suitable innovations for the given area. The empirical part of the thesis is based on the knowledge of existing theoretical concepts. The practical part is based on a questionnaire survey conducted on a representative sample of respondents. The result is a finding that visitors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Aneta Krajíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta